نرم افزار های حضور و غیاب و کنترل تردد

 

 

اطلس حضور و غیاب

سامانه جامع حضور وغیاب تحت وب

 

نرم افزارحضوروغیاب

clock

نرم افزار حضور وغیاب تحت ویندوز

 

 

حضوروغیاب تحت وب 

 web clock

نرم افزار حضور وغیاب با امکانات تحت وب

 

 

نرم افزارمدیریت رستوران

rest5.1

نرم افزار مدیریت رستوران 

 

 نرم افزار کنترل تردد

 نرم افزار کنترل تردد

 

 نرم افزار کنترل پارکینگ

نرم افزار کنترل پارکینگ

 

 نرم افزارگشت و نگهبانی

نرم افزار گشت ونگهبانی

 

 

 

افتخار همکاری